سوشیانث

ادبیات هنر فیلم موسیقی تاریخ و مقوله های اجتماعی

نمرات فارسی دانشکده فنی کد40685 چهارشنبه10 صبح

نمرات درس فارسی دانشکده فنی چهارشنبه 10 صبح نمرات درس فارسی دانشکده فنی چهارشنیه 7 صبح

نظرات ادامه مطلب

نمرات فارسی دانشکده فنی کد40697 سه شنبه 10 صبح

نمرات درس فارسی دانشکده فنی سه شنبه 10 صبح

نظرات ادامه مطلب

نمرات فارسی دانشکده فنی کد 40696 سه شنبه 7 صبح

نمرات درس فارسی دانشکده فنی سه شنبه 7 صبح

نظرات ادامه مطلب

نمرات درس فارسی دانشکده فنی دوشنبه صبح

نمرات درس فارسی دانشکده فنی دوشنبه 10 صبحنمرات درس فارسی دانشکده فنی دوشنبه 7 صبح

نظرات ادامه مطلب

نمرات فارسی فنی و مهندسی کد 688 یکشنبه 10 صبح

نمرات درس فارسی دانشکده فنی کد688 یکشنبه 7صبح

نظرات ادامه مطلب

نمرات فارسی دانشکده فنی کد687یکشنبه 7صبح

نمرات درس فارسی دانشکده فنی

نظرات ادامه مطلب

خیر مقدم

با سپاس بیکران از دادار آسمان کنون که پس از یک دوره طولانی بیماری خدمت دوستان و دانشجویان گرامی رسیدم ، عزم نمودم که با جدیت تمامتر در خدمت یاران باشم. تا یار که را خواهد و میلش به که باشد جاوید و پاینده باشید علیرضا دائمی گله پردسری

نظرات ادامه مطلب